KansPlus Asten Someren Deurne is een zelfstandige vereniging en werkt samen met de landelijke vereniging KansPlus, het belangennetwerk verstandelijk gehandicapten.

Home -> Over Kansplus ASD -> Privacy bij KansPlus Asten Someren Deurne

Privacy bij KansPlus Asten Someren Deurne

De bescherming van persoonsgegevens is een grondrecht dat door middel van Europese en nationale wetgeving wordt beschermd. Onder andere in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden eisen gesteld aan de verwerking van persoonsgegevens. Een persoonsgegeven is “elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Een verwerking is “elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens” zoals het verzamelen, ordenen en opslaan van persoonsgegevens.

KansPlus Asten Someren Deurne (hierna: KansPlus ASD) heeft de bescherming van de persoonsgegevens van iedereen die bij de vereniging betrokken is hoog in het vaandel staan. KansPlus ASD houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens altijd aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot privacy. Hieronder wordt een aantal zaken nader uitgewerkt.

 

Register verwerkingen

Er is een register waarin alle verwerkingen van persoonsgegevens door (of namens) KansPlus ASD zijn opgesomd.

Deze is hieronder te vinden:

Privacy bij KansPlus ASD_Register verwerkingen_mrt18

 

Grondslag

Een verwerking van persoonsgegevens is alleen toegestaan op grond van een in de AVG genoemde grondslag. In het geval van KansPlus ASD wordt deze grondslag gevonden in één van de volgende grondslagen:

 • De toestemming van de betrokkene.
 • De uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is. Hieronder worden ook het lidmaatschap bij KansPlus / KansPlus ASD en de opgave van een betrokkene voor een activiteit van KansPlus ASD verstaan.
 • De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van KansPlus ASD. Hieronder wordt onder andere verstaan het belang om een overzicht te hebben van alle leden en vrijwilligers die binnen / voor KansPlus ASD actief zijn.

 

Algemene uitgangspunten verwerking persoonsgegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens binnen KansPlus ASD worden de volgende algemene uitgangspunten altijd nageleefd:

 • Persoonsgegevens worden altijd op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
 • De verwerking van persoonsgegevens binnen KansPlus ASD is beperkt tot de verwerkingen die zijn opgenomen in het register van verwerkingen.
 • Er worden alleen persoonsgegevens verwerkt voor zover deze noodzakelijk zijn met het oog op de doelen zoals deze per verwerking in het register zijn geformuleerd.
 • Persoonsgegevens worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt.
 • Persoonsgegevens worden, tenzij uitdrukkelijk in het register vermeld en met uitzondering van de uitwisseling van persoonsgegevens van leden tussen KansPlus ASD en het landelijk bestuur van KansPlus, niet gedeeld met derden.
 • Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze verkregen zijn.
 • Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan voor het te dienen doel noodzakelijk is.
 • Foto’s op de internet- en/of Facebookpagina van KansPlus ASD worden op verzoek van een betrokkene, diens vertegenwoordiger of een andere belanghebbende onverwijld en zonder discussie verwijderd.

 

Bijzondere persoonsgegevens

Veel van de leden van KansPlus ASD hebben een verstandelijke beperking. Dit is inherent aan de statutaire doelstelling. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over gezondheid of over medicijngebruik. Deze gegevens worden alleen intern vastgelegd voor zover dit voor de zorgverlening en of begeleiding van betrokkene nodig is. Het bespreken of delen van deze bijzondere persoonsgegevens gebeurt alleen met die personen voor wie dit strikt noodzakelijke is met het oog op het bieden van zorg en begeleiding. Incidenteel is het noodzakelijk dat er over de begeleiding van een betrokkene afstemming plaatsvindt tussen KansPlus ASD en een instantie aan wie de zorg voor die betrokkene is toevertrouwd en/of de wettelijke vertegenwoordiger.

 

Mocht u bovenstaande in een document rustig na willen lezen: Privacy bij KansPlus ASD_mrt18